Czym jest świadectwo energetyczne

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa roczne zapotrzebowanie na energię niezbędną do użytkowania budynku lub jego części, w tym ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków niemieszkalnych, również oświetlenia,  czyli tzw. energię końcową (Ek), którą należy zakupić np. w postaci gazu czy prądu.

Głównym parametrem określonym w świadectwie charakterystyki energetycznej i decydującym o klasyfikacji energetycznej budynku jest roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (EP), rozumianą jako całkowita energia pozyskana bezpośrednio z zasobów naturalnych, na którą oprócz wspomnianej powyżej energii końcowej, składa się dodatkowo nakład energetyczny konieczny do produkcji, transportu i magazynowania wykorzystywanego paliwa.

Na podstawie wartości energii pierwotnej, od 2024 r. planowane jest wprowadzenie następujących klas energetycznych budynków:

PASKI_SENERG.png

Dodatkowo na świadectwie charakterystyki energetycznej znajdziemy takie parametry jak:

  • Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU) – część energii końcowej wykorzystywana na potrzeby utrzymania wymaganej temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach;
  • Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową (UOZE) – procentowy udział odnawialnych źródeł energii w energii końcowej;
  • Jednostkowa wielkość emisji CO2 (ECO2) – szacowana wielkość emisji CO2 związana z dostarczeniem wymaganej energii końcowej, uzależniona od źródła tej energii.

Celem wprowadzenia świadectwa charakterystyki energetycznej jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii.

Przepisy prawne dotyczące świadectwa charakterystyki energetycznej

Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków). Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zostały określone w krajowej implementacji wspomnianej dyrektywy, czyli w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200) oraz w następujących rozporządzeniach:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376);
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2023 poz. 697).

Przepisy weszły w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia, chyba że  zostały przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie uległa charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowują ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone.