Gwarancja jakości Ongeo.pl

Świadectwo energetyczne online

Potrzebujesz świadectwo energetyczne dla swojej nieruchomości? Zostaw sprawę naszym ekspertom. Szybko, sprawnie, bez komplikacji!

1200+
zadowolonych klientów
1800+
wygenerowanych świadectw
48h
średni czas realizacji
100%
gwarancja jakości

Zamów usługę

dla mieszkania
(do 200 m²)
275 zł
48h*
Zamów usługę
dla domu
(do 500 m²)
430 zł
48h*
Zamów usługę
dla lokalu użytkowego
(do 500 m²)
440 zł
48h*
Zamów usługę

*Termin zależny od daty przyjęcia świadectwa charakterystyki energetycznej do centralnego rejestru Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Jak zamówić świadectwo energetyczne?

Wypełnij formularz
Wypełnienie wszystkich pól i załączenie rzutów obiektu jest niezbędne do najszybszego wykonania usługi
Sfinalizuj zamówienie
Złóż zamówienie i dokonaj opłaty
Otrzymaj świadectwo
W ciągu kilku dni od zgłoszenia zamówienia otrzymasz gotowe do wydruku oraz podpisane przez audytora świadectwo charakterystyki energetycznej

Czym jest świadectwo energetyczne

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa roczne zapotrzebowanie na energię niezbędną do użytkowania budynku lub jego części, w tym ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków niemieszkalnych, również oświetlenia,  czyli tzw. energię końcową (Ek), którą należy zakupić np. w postaci gazu czy prądu.

Głównym parametrem określonym w świadectwie charakterystyki energetycznej i decydującym o klasyfikacji energetycznej budynku jest roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (EP), rozumianą jako całkowita energia pozyskana bezpośrednio z zasobów naturalnych, na którą oprócz wspomnianej powyżej energii końcowej, składa się dodatkowo nakład energetyczny konieczny do produkcji, transportu i magazynowania wykorzystywanego paliwa.

Na podstawie wartości energii pierwotnej, od 2024 r. planowane jest wprowadzenie następujących klas energetycznych budynków:

PASKI_SENERG.png

Dodatkowo na świadectwie charakterystyki energetycznej znajdziemy takie parametry jak:

 • Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU) – część energii końcowej wykorzystywana na potrzeby utrzymania wymaganej temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach;
 • Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową (UOZE) – procentowy udział odnawialnych źródeł energii w energii końcowej;
 • Jednostkowa wielkość emisji CO2 (ECO2) – szacowana wielkość emisji CO2 związana z dostarczeniem wymaganej energii końcowej, uzależniona od źródła tej energii.

Celem wprowadzenia świadectwa charakterystyki energetycznej jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii.

Przepisy prawne dotyczące świadectwa charakterystyki energetycznej

Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków). Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zostały określone w krajowej implementacji wspomnianej dyrektywy, czyli w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200) oraz w następujących rozporządzeniach:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2023 poz. 697).

Przepisy weszły w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia, chyba że  zostały przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie uległa charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowują ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone.

Dlaczego potrzebujesz świadectwo energetyczne

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, które weszło w życie 28 kwietnia 2023 roku, świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane przy każdej sprzedaży i wynajmie nieruchomości, w tym wynajmie krótkoterminowym.

Konsekwencje braku świadectwa energetycznego

W przypadku braku świadectwa charakterystyki energetycznej przy wynajmie czy sprzedaży nieruchomości grozi grzywna do 5 tys. zł. Pouczenie notariusza o sankcji znajdzie się w każdym akcie notarialnym, do którego nie zostanie dostarczone świadectwo.

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) "na własny użytek", tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.

Świadectwo charakterystyki energetycznej do dofinansowania "Moje ciepło”

Świadectwo charakterystyki energetycznej wymagane jest również w wielu programach, dotacjach i dofinansowaniach. Dzięki świadectwie charakterystyki energetycznej uzyskasz dodatkowe środki na remont lub zwrot nakładów na poprawę efektywności energetycznej nieruchomości.

Świadectwo energetyczne na zakończenie budowy

Wraz ze zmianą przepisów powstał również obowiązek dołączania kopii świadectwa energetycznego do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Świadectwo energetyczne będzie można dołączyć w formie papierowej lub elektronicznej. Zakończenie budowy bez aktualnego świadectwa nie będzie formalnie możliwe, za wyjątkiem domów o powierzchni zabudowy do 70 m2, budowanych dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, chyba że będą one przedmiotem najmu lub sprzedaży.

Dodatkowo z obowiązku sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej zwolnione są budynki:

 • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej,
 • przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego,
 • mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,
 • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2·rok).

Nasi eksperci

Zebraliśmy zespół ekspertów i inżynierów, którzy mogą pochwalić się ogromnym doświadczeniem w dziedzinach energetyki, budownictwa, nieruchomości i informatyki. Powierzając nam zadanie sporządzenia świadectwa energetycznego, klient dostaje gwarancję najlepszej jakości.
Sławek Zieliński
Architekt
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Uprawniony architekt, MOIA, posiadający wiedzę z zakresu teorii i historii architektury, ogólnobudowlaną, doświadczenie w koncepcjach i konkursach urbanistycznych, prowadzeniu dużych projektów od etapu koncepcji aż po realizację oraz zdolności menadżerskie w kierowaniu zespołem ludzi. Laureat konkursów urbanistyczno - architektonicznych.
Marek Budziński
Inżynier budownictwa
Doświadczony architekt i konstruktor, absolwent dwóch renomowanych uczelni technicznych - Politechniki Wrocławskiej oraz Politechniki Krakowskiej – na których zdobył wszechstronne wykształcenie w dziedzinie budownictwa lądowego i architektury. Posiada obszerną wiedzę techniczną i praktyczną, obejmującą również zagadnienia związane z regulacjami prawnymi i budowlanymi. Ponadto jest ekspertem w dziedzinie świadectw energetycznych. Jego kariera zawodowa opiera się na wieloletnim praktycznym doświadczeniu w branży budowlanej.

Sprawdź Raport o działce OnGeo.pl - wszystkie dane o nieruchomości w jednym miejscu

OnGeo.pl to przestrzeń, gdzie w zaledwie 5 minut zyskasz rzetelną charakterystykę dowolnej nieruchomości w Polsce. Do wyboru masz ponad 30 szczegółowych analiz przygotowanych specjalnie dla Twojej działki. Wśród nich znajdziesz informację o uwarunkowaniach fizycznych, formalnoprawnych, zagrożeniach i uciążliwościach, które istotnie wpływają na jej potencjał inwestycyjny. OnGeo.pl tworzą specjaliści, którzy na co dzień zajmują się przetwarzaniem danych przestrzennych, co daje gwarancje świadczonych usług. Korzystając z serwisu oszczędzasz nie tylko czas, ale i pieniądze. Koszt nabycia informacji jest niewspółmierny do tradycyjnej formy pozyskiwania danych. Raport o terenie pełni kluczową rolę w ochronie kupujących przed nieplanowanymi kosztami i stratami. Pozwala odkryć istotne informacje, które mogą być celowo pominięte w ofertach sprzedażowych. Dzięki wiedzy zawartej w raporcie, będziesz w stanie prowadzić negocjacje oparte na faktach, a nie emocjach